KẾ HOẠCH PHỤ ĐẠO HỌC SINH YẾU VÀ ÔN THI VÀO THPT NĂM HỌC 2020-2021